Adatvédelmi nyilatkozat

Jogi tájékoztató, valamint adatvédelmi nyilatkozat

 

1. A honlap használatára vonatkozó alapelvek

A Solar Capital Markets Zrt. tulajdonát képező www.solarcapital.hu illetve www.solartrader.hu honlapra történő belépés és a honlap használata kizárólag az alábbiakban felsorolt és részletezett kikötésekkel és feltételekkel, valamint Magyarország vonatkozó jogszabályaival összhangban lehetséges. Az oldalon található tartalom, információ és ismeretanyag szakszerű vagy szakszerűtlen használatából, felhasználásából keletkező esetleges károkért, hátrányokért a weboldal tulajdonosa semminemű anyagi felelősséget nem vállal. A honlapon található információk kizárólag csak tájékoztató jelleggel bírnak. A tájékozódáson kívüli egyéb célok érdekében nem lehet ezen információkra építeni, és az információk pontosságára, teljességére a honlap tulajdonosa nem vállal garanciát.

 

2. Szerzői jog

Solar Capital Markets Zrt. tulajdonosa vagy a feljogosított használója a honlapon található bármely szöveggel, képpel, hanggal és egyéb anyaggal kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjogoknak. A vállalkozás tiszteletben tartja a szerzői jogokat és az oldalon engedély nélkül nem használja mások szellemi termékeit és tudatosan nem sérti meg az idevágó jogszabályokat.

Ön jogosult a www.solarcapital.hu illetve www.solartrader.hu honlapját olvasni, arról nyomtatással, adathordozóra történő letöltéssel másolatot készíteni, de csak kizárólag személyes jellegű, magán és nem kereskedelmi célra. Tilos a honlap bármely részének másolatát, valamint a honlapból kinyerhető adatokból felépített adatbázist az engedélyünk nélkül eladni, illetve anyagi haszonszerzés céljából más módon felhasználni, továbbá kizárólag a tulajdonos hozzájárulásával lehetséges a honlap bármely részének megváltoztatása vagy más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár nyomtatott formában. Az itt leírtakon kívül a Solar Capital Markets Zrt. semmilyen más felhatalmazást, jogot nem engedélyez a honlapjával kapcsolatban.

A honlap tulajdonosa fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, előzetes figyelmeztetés nélkül, bármilyen változtatást, javítást, módosítást végezzen honlapján.

 

3. Kapcsolódó honlapok

A weboldal tartalmaz olyan linkeket, hiperhivatkozásokat, amelyek más internetes honlapokra irányítják a látogatókat. Ezek a honlapok nem a tulajdonunkban vannak, csupán hozzáférést biztosítunk, azonban nem vállalunk semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget ezen weboldalakért vagy az azokon elhelyezett információkért.

 

4. Adatvédelmi tájékoztató, valamint marketingcélú adatkezeléshez való hozzájárulás

Kijelentjük, hogy adatkezelőként tiszteletben tartjuk a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot. Működésünk során ügyfeleink és a honlapunkon, illetve facebook oldalunkon regisztráló látogatók önkéntes adatszolgáltatása folytán tudomásunkra jutott személyes adatok megszerzése, és kezelése során eleget teszünk a vonatkozó hatályos jogszabályoknak, különösen:

-          az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

-          a személyes adatok gépi feldolgozásáról szóló 1998. évi VI. törvény;

-          a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;

-          az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseinek.

A Solar Capital Markets Zrt. és honlapja tiszteletben tartja látogatóinak és ügyfeleinek személyhez fűződő jogait, valamint az információs és önrendelkezési jogukat. Személyes adatok alatt értjük az érintettel kapcsolatba hozható adatot - különösen az érintett nevét, azonosító jelét, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeretet -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetést. Vállalkozásunk csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket Ön önkéntesen ad meg. Miután megosztotta velünk személyes adatait, egyben az adott adatszolgáltatáshoz kapcsolódó tájékoztató és nyilatkozat elfogadásával felhatalmaz minket arra, hogy ezeket az információkat az itt leírt, illetve a honlapon külön meghatározott módon és célra felhasználjuk.

Önnek megvan a joga, hogy hozzáférjen személyes adataihoz, illetve tájékoztatást kérjen a személyes adatai kelezéséről, kérje azok helyesbítését, törlését vagy zárolását, továbbá tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Kérjük, hogy erre vonatkozó igényét vagy a személyes adatai kezelésével, illetve a jelen nyilatkozattal kapcsolatos bármely kérdését, megjegyzését e-mailen (kiralyi@solarcapital.hu), levélben (1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. VI. em. 2.) vagy telefonon (061-880-8762) jelezze nekünk. Kérelmének közlését követően tiltakozás esetén 15 (tizenöt), egyéb esetben 30 (harminc) napon belül választ adunk megkeresésére, illetve – amennyiben az jogszerű – eleget teszünk az Önre vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatásra, tiltására, zárolására vagy helyesbítésére vonatkozó kérelmének. Tájékozatjuk, hogy abban az esetben, ha adatkezelésünk elleni tiltakozásával kapcsolatban hozott döntésünkkel nem ért egyet, jogosult bírósághoz fordulni, egyéb esetben pedig bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Az Ön hozzájárulásával az alábbi adatkelezéseket folytatjuk:

-          a NAIH-66382/2013. bejelentési szám alatt nyilvántartott, az Ügyfeleinkkel kötött szerződések végrehajtása céljából folytatott adatkezelés kapcsán a szerződések hatálya, valamint az annak lejáratát követő 8 (nyolc) év időtartama alatt az alábbi adatok tekintetében: név, születési név, állampolgárság, lakcím, azonosító okmány típusa és száma, születési hely és idő, anyja neve, az ügyfél hangja, ügyfélszámla és alszámlák számai és devizanemei, értékpapírszámla száma, értékpapír-letéti számla száma, levelezési cím, e-mail cím, fax szám, telefonszám, külföldi lakóhellyel rendelkező személy politikai közszereplői minőségére vonatkozó adat, a tényleges tulajdonos neve, lakcíme, állampolgársága, a meghatalmazott személy neve, anyja neve, lakcíme, e-mail címe, fax száma, telefonszáma. Ezen adatkezelést az Társaságunk, mint befektetési vállalkozás nyilvántartás-vezetési kötelezettsége alapján, valamint az Ön hozzájárulása alapján folytatjuk. Ezen adatkezelési kötelezettségünket a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény írja elő.

 

-          a NAIH-66383/2013. bejelentési szám alatt nyilvántartott, az Ügyfeleink panaszkezelése céljából folytatott adatkezelés hangrögzítés esetén az adatszolgáltatástól számított 1 (egy) év, egyéb esetben az ügyfelekkel kötött szerződések hatálya, valamint az annak lejáratát követő 8 (nyolc) év időtartama alatt az alábbi adatok tekintetében: név, születési név, állampolgárság, lakcím, azonosító okmány típusa és száma, születési hely és idő, anyja neve, az ügyfél hangja, ügyfélszámla és alszámlák számai és devizanemei, értékpapírszámla száma, értékpapír-letéti számla száma, levelezési cím, e-mail cím, fax szám, telefonszám, külföldi lakóhellyel rendelkező személy politikai közszereplői minőségére vonatkozó adat, a tényleges tulajdonos neve, lakcíme, állampolgársága, a meghatalmazott személy neve, anyja neve, lakcíme, e-mail címe, fax száma, telefonszáma. Ezen adatkezelési kötelezettségünket a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény írja elő. Ezen adatkezelést az előbbi jogszabály előírása alapján folytatjuk.

 

-          a NAIH-64702/2013. bejelentési szám alatt nyilvántartott, a honlapon vagy facebook oldalunkon regisztrált marketingcélú megkeresés vagy tájékoztatás lehetővé tétele céljából folytatott adatkezelés az adatszolgáltatástól számított 8 (nyolc) év időtartama alatt az alábbi adatok tekintetében: név, felhasználónév, e-mail cím és telefonszám. Ezen adatkezelést az Ön hozzájárulása alapján folytatjuk.

A fent felsorolt személyes adatok kizárólag olyan adatok, amelyek az adatkezelés céljához elengedhetetlenek vagy amelyek kezelését törvény írja elő.

A jelen nyilatkozat elfogadásával Ön önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az Ön által önkéntesen megadott személyes adatait az Önnel való marketing célú kapcsolattartás céljából az adatszolgáltatástól számított 8 (nyolc) évig és Önnel a fentebb felsorolt célokból kifolyólag a későbbiekben postai úton, telefonon, illetve e-mailen kapcsolatba lépjen. Továbbá a jelen nyilatkozat elfogadásával kijelenti, hogy a jelen nyilatkozatot magába foglaló tájékoztatót elolvasta, az itt feltüntetett jogaival tisztában van.

A www.solarcapital.hu illetve a www.solartrader.hu honlapon bizonyos adatok megtekintéséhez a látogatónak kötelező regisztrálni a Regisztráció menüpontban. A név, telefonszám és e-mail cím megadása elengedhetetlen és ezzel egyidejűleg a regisztrált hozzájárul ahhoz, hogy a honlapon az általa megadott adatokat a honlap tulajdonosa illetve annak szerződéses partnerei marketing célú kapcsolatba lépésre felhasználják. Felhívjuk figyelmét, hogy a megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel. Kérjük, csak a saját személyes adatait adja meg, más személyes adatára vonatkozó adatszolgáltatásra Ön csak az érintett meghatalmazásával jogosult. Amennyiben valótlan adatokat szolgáltat, vagy másvalaki személyes adatait adja meg, az érintetteknek ebből kára származhat, és polgári jogi, büntetőjogi és szabálysértési eljárást kezdeményezhetnek Ön ellen. Lehetséges, hogy feldolgozásra, illetve elemzésre kiadjuk személyes adatait más cégeknek, szerződéses partnereinknek. A fenti vállalkozások a szerződéses partnereinkkel kötött adatkezelési megállapodás, illetve a fent jelzett adatkezelési határidők lejártát követően a továbbiakban nem jogosultak arra, hogy bármilyen formában felhasználhassák az Ön személyes adatait. Kérjük, vegye figyelembe, hogy kötelességünk kiadni személyes adatait akkor, ha ezt törvény, bírósági, más hatósági határozat írja elő nekünk.

Az adatvédelem speciális területéhez tartoznak az ún. cookie-k. Ezek file-ok vagy információk-adatok, amelyeket internetes böngészője ment le honlapunkról és tárolja azokat az Ön gépén. Ezeknek a cookie-knak a segítségével ismeri fel a honlapunkat tároló szerver a honlapunkra történő visszalátogatásakor, hogy Ön már járt a honlapukon. Ez látogatóink kényelmét is szolgálja, hisz egy testreszabottabb szolgáltatást kap oldalunkon. A legtöbb internetes böngésző alapbeállítása engedélyezi a cookie-kat. Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a cookie-kat visszautasítsa, vagy figyelmeztesse Önt arra, hogy cookie-kat küldtek az Ön gépére. Honlapunk elmenthet olyan információkat az Ön gépéről mint az IP-cím (az Ön gépét azonosítja minden esetben, mikor meglátogat egy honlapot), böngészője típusát, operációs rendszerét. Ezen információk nem személyes adatok. Minden megteszünk annak érdekében, hogy személyes információit biztonságban legyenek. Minden Ön által szolgáltatott személyes információhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, így azok illetéktelenek tulajdonába nem kerülhetnek. Személyes adatait a jelen bekezdés szerinti technikai adatokkal nem kapcsoljuk össze.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a tudomásunkra jutott információkat teljes körű titoktartással kezeljük. Megteszünk minden szükséges technikai, illetve egyéb intézkedést az Ön adatainak védelme érdekében. Az egyedi felhasználói adatokat kizárólag az érintett felhasználó hozzájárulásával használjuk fel az általuk jóváhagyott célra. A weboldalon megfogalmazott célokra történő felhasználáshoz való hozzájárulás jóváhagyásnak minősül, ha a felhasználó saját adatait bármely oldalon található kérdőíven megadta.

Az általunk kezelt személyes adat kezelését abbahagyjuk, az adatot töröljük, amennyiben azt az érintett kéri (a kötelező adatkezelés kivételével), ha az adatkezelés jogellenes, az adott személyes adat hiányos vagy téves és ez nem orvosolható, az adatkezelés célja megszűnt, illetve az adatkezelési hozzájárulás határideje lejárt, továbbá abban az esetben, ha az adattörlést bíróság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vagy más hatóság  rendeli el.

 A Solar Capital Markets Zrt. fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, előzetes figyelmeztetés nélkül, bármilyen változtatást, javítást, módosítást végezzen a jelen adatvédelmi nyilatkozatban. A változásokról természetesen értesítjük Önt a honlapon.